• پرینت
بازدید: 4171

-مفیدسازان و ایمنی

امروزه اهمیت جایگاه HSE و مراعات اصول آن در پروژه های عمرانی موضوع مسلمی است که مورد بحث و اذعان تمامی ارکان پروژه های بزرگ کشور اعم از کارفرمایان و پیمانکاران می باشد هرچند که در اکثر موارد این اصول و مقررات جامع عمل به تن نمی پوشد و یا به درستی اجرایی نمی شود لیکن اصل موضوع مورد پذیرش طرفین می باشد.
آنچه که امروزه در ساخت و ساز های شهری مشاهده می گردد متاسفانه بی توجهی و سهل انگاری مفرط  در بحث رعایت اصول حفاظتی کارگاه های ساختمانی است مسئله ای که که نه مورد توجه کارفرمایان و مالکان و نه مورد نظر پیمانکاران و عوامل اجرایی قراردارد و متاسفانه مکررا شاهد حوادث تلخ و ناگواری در بسیاری از پروژه های ساده و کوچک ساختمانی شهری می باشیم که بیش از هر نکته ای قصور مجریان و مالکان در آن به چشم می خورد.
مفید سازان پارس به عنوان یکی از پیشگامان عرصه جدید مهندسی اجرایی ساختمان های شهری نگاهی نوین و الزام آور به مدیریت HSE در پروژ های کوچک و متوسط شهری دارد:
مدیریت خطرات  از زاویه شناسایی ، ارزیابی و کنترل اصول و همچنین آموزش نیروی کار جهت حصول اطمینان نسبت به آگاهی از خطرات و رعایت دستور العمل های ایمنی از مهمترین برنامه های مدیریت ایمنی و بهداشت مفید سازان پارس است که ایجاد بستری مناسب برای بهبود بهره وری ، تعیین مسئولیت ها در ساختاری مشخص، کاهش زیان های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از حوادث و کاهش موثر ریسک های کار  را در پی دارد.
مدیریت شرکت مفید سازان پارس به تعهد آشکار و قوی و پشتیبانی و پذیرش مسئولیت ها در خصوص مقولات بهداشت و ایمنی محیط کار اعتقاد و باور متعهدانه دارد  و این تعهد خط مشی و از اهداف استراتژیک مفیدسازان پارس به شمار می آید.
مفید سازان پارس با ارائه برنامه های HSE با منابع  مسئولیت ها و اختیارات برنامه های انگیزشی و همچنین استقرار رویه ها و دستورالعمل های کاری در جهت ایجاد روش های اجرایی ایمن، با اطمینان به کنترل طرح ریزی HSE  خود می پردازد.
شناسایی خطرات و عوامل زیان آور در محیط کار و اقدامات منسجم در مقابله با عوامل مذکور و همچنین شناسایی حوزه های پر مخاطره در کار گاه های ساختمانی از مرحله تخریب و گود برداری تا نصب اسکلت و کار در ارتفاع و نازک کاری از رئوس برنامه ها در واحد HSE مفید سازان پارس می باشد.


-مفید سازان و کیفیت
دستیابی به کیفیت مناسب در هر پروژه از اساسی ترین ابعاد عملیات اجرایی پروژه ها می باشد . کیفیت نامطلوب پروژه منجر به افزایش هزینه های ساخت و بهره برداری، افزایش زمان ساخت و عدم رضایت بهره بردار می گردد.
شرکت مفید سازان پارس در جهت بهره وری بهتر و انتفاع دهی بیشتر کلیه ذینفعان پروژه های ساختمانی با ایجاد سیستم مدیریت کیفیت ، مجموعه فرایندهای مورد نیاز برای حصول اطمینان از تامین نیازهای کیفی عملیات اجرایی پروژه ها را مهیا نماید، در این راستا مفید سازان پارس دو نیاز کیفی زیر را تامین می نماید:
الف: کیفیت خدمات مهندسی پروژه شامل سطوح کار، نمای ساختمان و ...
ب: سیستم مدیریت کیفیت پروژه شامل تعیین ساختار کارگاه در جهت تعیین فرایند های عملیاتی
مفید سازان پارس با ارائه طرح کیفیت درصدد تضمین کیفیت پروژه های ساخت و ساز شهری کشور می باشد.
در طرح کیفیت پروژه ضمن شناسایی فرایندهای مورد نیاز جهت انجام پروژه به الزامات هر یک به منظور دستیابی به کیفیت مورد انتظار پرداخته می شود و کلیه فرایندهای سازمانی در مراحل پیش اجرایی( شامل تحویل زمین و تجهیز کارگاه) مراحل اجرایی ( شامل برنامه ریزی و کنترل پروژه و کنترل زمان و منابع و هزینه ها، ارائه گزارشات به کارفرما، شناسایی و ارزیابی خطرات کار) و مراحل خاتمه  و تحویل پروژه از قبل پیش بینی شده و آنگاه روش های اجرایی ساخت شامل کلیه عملیات اجرایی از نقشه برداری و عملیات خاکی تا نازک کاری و همچنین نحوه تهیه، حمل و انبار مصالح و بکارگیری، نگهداری ماشین آلات و تجهیزات را به عنوان اولین گام در مدیریت کیفیت پروژه ارائه می دهد.
در فاز دوم مفید سازان پارس به پیاده سازی و اجرای عملیاتی برنامه های تدوین شده و بررسی و بازرسی کار از نقطه نظر اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی به بهبود مستمر کیفی پروژه در راستای تضمین کیفیت پروژه می پردازد.


-مفید سازان و زمان
موضوع زمان از مهمترین ابعاد هر پروژه می باشد و تاخیر در اجرای پروژه های ساختمانی به خصوص در ساخت و ساز شهری از همواره یکی از دغدغه های مالکان و کارفرمایان بوده است مشکلی که همواره موجب بروز مسائل بسیاری از جمله  افزایش زمان  دوره ساخت و تاخیر در بهره برداری پروژه و افزایش شیب هزینه ها شده است و حتی افت کیفیت اجرایی را نیز می تواند از تبعات احتمالی آن باشد، خسارات ناشی از تاخیر در اتمام پروژه گاه کارفرمایان را در شرایطی قرارداده است که خرید ساختمان مشابه، به لحاظ اقتصادی به مراتب به صرفه تر از ساخت آن شده است.
پیمانکاران و سازندگان پروژه های ساختمانی از طرف های اصلی در مناقشات مرتبط با تاخیرات هستند که اتفاقا بیشترین نقش را به دلیل مجری بودن در پروژه دارند: مدیریت های ضعیف اجرایی، فقدان طرح و روش اجرایی مناسب، کمبود منابع مورد نیاز و عدم برنامه ریزی و کنترل پروژه از مهمترین دلایل بروز تاخیرات از جانب پیمانکاران بوده است.
مفید سازان پارس با شناخت  عوامل کلیدی بحران ساز و تجارب کاری موفق ضمن پیش بینی راهکارهای لازم جهت مدیریت  و کاهش آثار نامطلوب عوامل مذکور سعی در حذف آثار  مشکلات زمانی در جهت ممانعت از بلوکه شدن سرمایه های کارفرمایان دارد. در این راستا شرکت مفید سازان پارس با تاسیس واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه به عنوان یکی از پیشگامان در عرصه برنامه ریزی قبل از اجرا وکنترل پروژه موثر در حین اجرا در انجام هرچه منظم تر عملیات اجرایی ساختمان های کوچک و متوسط شهری و رسیدن به اهداف ریالی و زمانی پروژه ها اقدام می نماید.
مجموعه مفیدسازان پارس به عنوان یک مجری ذیصلاح در ساخت و ساز شهری با بررسی دقیق نقشه ها و شناخت کامل ابعاد مختلف فنی و اجرایی پروژه و تهیه و تدوین ساختار تقسیم بندی فعالیت های پروژه  و تخصیص منابع و  ارائه گزارش های منظم به کارفرمایان قبل از انجام عملیات اجرایی، برنامه زمانبندی واقع بینانه و عملیاتی خود را ارائه می دهد که وضعیت آتی پروژه را در جهت انجام پیش بینی ها و پیشگیری های لازم میسر می سازد.-مفیدسازان و تعهد کاری
رمز توفیق هر مجموعه و یا سازمانی برای نیل به اهداف در رسالت های محوله، تعهد کاری و باور مسئولیت های حرفه ای است. مجموعه مهندسی مفیدسازان پارس نیز در همین راستا اخلاق کار و تعهدکاری را اولین اصل در ارائه خدمات مهندسی  و در واقع به عنوان هویت حرفه ای و سازمانی خود تعریف می نماید.
مهمترین مسئله در مدیریت مالی کارگاه ، شناسایی و تعیین منابع هزینه های کارگاه می باشد. شناسایی منابع هزینه های کارگاه از این منظر حائز اهمیت است که بتوان با تعیین میزان  هزینه در هر سرفصل نسبت به کنترل و نگهداری  آن ها در حد معقول و از پیش تعیین شده مبادرت کرد و نهایتا با مقایسه این هزینه ها با درآمدهای حاصل از پیمان نسبت به شناسایی ضررهای احتمالی اقدام و در جهت رفع آنها تصمیم گیری کرده و از این طریق  سود آوری پروژه را تضمین نمود.
مفید سازان پارس با تهیه و تدوین ساختار تقسیم هزینه های پروژه به مدیریت موثر جریان نقدینگی پروژه می پردازد و با رویکردهای منحصر به فرد همواره مورد وثوق کارفرمایان خود بوده است.