بازدید: 5776


1—امیرحسام الدین آرمان پور..................کارشناس ارشد عمران- سازه...........................رئیس هیئت مدیره
2— محمدعلی کرمانیها.........................کارشناس ارشد عمران- محیط زیست.................نایب رئیس هیئت مدیره
3— ایلتن صبامنیری..............................کارشناس ارشد عمران- سازه...........................عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
4— احسان ا ویسی نژاد........................کارشناس ارشد عمران- راه و ترابری...................عضو هیئت مدیره
5— علی آرمان پور...............................کارشناس ارشد عمران- سازه...........................عضو هیئت مدیره